facebook you_tube
Najlepsze miejsce na połów

Gospodarstwo rybackie

Ważnym zadaniem zbiornika jest gospodarka rybacka, którą należy traktować, jako pierwszy etap biologicznego uzdatniania wód systemu wodociągowego. Od początku eksploatacji zbiornika utworzono Gospodarstwo Rybackie, które dokonuje corocznie zarybień i odłowów. Stosowana biomanipulacja poprzez zarybianie i odłowy ma na celu ograniczenie ilości fitoplanktonu i w efekcie zmniejszenie trofii zbiornika. Zbiornik zarybiany jest rybami drapieżnymi (szczupak, sandacz, węgorz), które traktowane są jako naturalni sprzymierzeńcy w procesie wstępnego uzdatniania wody w zbiorniku. Odławiane są natomiast ryby zwykle żerujące na dnie (karpiowate, leszcz, drobnica biała).

Prawidłowo prowadzona i zorganizowana gospodarka rybacka na zbiorniku daje wymierne korzyści, bowiem obserwowana jest sukcesywna poprawa jakości wody w zbiorniku, jak i kondycji odławianych ryb. Wody zbiornika przez dziesięciolecia były zamknięte dla rekreacji i sportów wodnych. Wyjątek stanowił amatorski połów ryb, czyli wędkarstwo. Dla wędkarzy dostępne są północne brzegi przez okres całego sezonu wędkarskiego, tereny poniżej i powyżej zbiornika oraz linia brzegowa od strony południowej, łącznie około 30 km linii brzegowej.

Do 2004r. gospodarka rybacka na zbiorniku prowadzona była na podstawie operatu rybackiego oraz pozwolenia wodno – prawnego wydanego przez Wojewodę Śląskiego. Ze względu na wodociągowy charakter zbiornika, liczba wydawanych pozwoleń na wędkowanie była i jest nadal ściśle limitowana: od roku 1997 wynosiła rocznie 800, a w ostatnich latach – wychodząc z założenia, że wędkarstwo powinno wspierać regulacyjny charakter gospodarki rybackiej – liczbę zezwoleń zwiększono do 3000 rocznie, wprowadzając jednocześnie stosowany regulamin połowów. Zezwala się na wędkowanie wyłącznie z brzegu, obowiązuje zakaz stosowania zanęt oraz dzienny limit odłowu ryb drapieżnych, natomiast odłów gatunków mało cennych pozostawiono bez żadnych ograniczeń. Obszary, na których ze względu na występowanie rzadkich ptaków przebywanie wędkarzy byłoby niewskazane zostały na wniosek ornitologów wyłączone z użytkowania rybackiego.

Paradoksalnie, chociaż Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jest właścicielem zbiornika i ponosi wszystkie koszty związane z utrzymaniem tych obiektów, to zgodnie z ustawą Prawo wodne, nie jest właścicielem wody, którą piętrzy zbiornik. Zgodnie z art. 13 ust. 1. Ustawy o Rybactwie Śródlądowym ryby oraz inne organizmy żyjące w wodzie stanowią jej pożytki, do pobierania których jest uprawniony właściciel wody. W kwestii gospodarki wodnej w terenie, Skarb Państwa reprezentują z reguły regionalne zarządy gospodarki wodnej. Na mocy ustawy Prawo wodne z 2001r., w 2004r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ogłosił konkurs na oddanie w użytkowanie rybackie m.in. obwodów rybackich ustanowionych na zbiornikach Goczałkowice i Kozłowa Góra. Tym samym wieloletnie pozwolenia wodno-prawne z mocy prawa straciły ważność. Prawo zezwalało na uczestnictwo w konkursie praktycznie każdemu zainteresowanemu prowadzenie gospodarki rybackiej na zbiorniku. Opłaty za użytkowanie obwodu rybackiego na własnym zbiorniku Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. płaci corocznie na mocy aktu notarialnego Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Konieczność uczestnictwa administratora zbiornika w konkursie na oddanie obwodu rybackiego Goczałkowice, gdzie kryterium wyboru uprawnionego do rybactwa była wielkość zarybienia, spowodowało, że w sposób znaczący wzrosły koszty zarybień na zbiorniku

. Aby zrekompensować te, nie do końca uzasadnione nakłady, podjęto decyzję o zwiększeniu liczby sprzedawanych kart.

 

Źródło: „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Żabi Kraj. Akwakultura, rybactwo i turystyka w Żabim Kraju”, Skoczów 2011.